Проблеми хімії та хімічної технології

Моделювання проникнення фарби в папір з водяними знаками під час офсетного друку

Запропоновано модель процесу закріплення фарби на папері з водяними знаками: ділянки паперу з позитивними водяними знаками за властивостями подібні до висококаландрованих паперів, ділянки поза межами позитивних водяних знаків і ділянки з негативними водяними знаками — до друкарських паперів машинної гладкості. Це обумовлює різний характер проникнення в папір пігменту та зв’язувальної речовини фарби.

Новий аніонообмінний матеріал на основі силікагелю з нанесеним наношаром оксиду заліза

З використанням цитратної методики здійснено хімічне модифікування поверхні силікагелю оксидом заліза в масовій кількості 0,6 %.

Дослідження властивостей акрилових гідрогелів як матеріалів для штучних ґрунтів

Проведено дослідження адсорбції акриловими гідрогелями катіонів, аніонів, органокомплексів металів нанорозмірного формату з індивідуальних і бінарних розчинів.

Ресурсозберігаючі технології перероблення стебел міскантуса

Досліджено технологічні процеси одержання із стебел міскантуса волокнистих напівфабрикатів (ВНФ) для виробництва картонно-паперової продукції, мікрокристалічної целюлози і паливних пелет. Визначено хімічний склад стебел міскантуса гігантеуса. Встановлено, що стебла міскантуса містять більше целюлози, пентозанів, мінеральних речовин і менше лігніну порівняно з деревиною. Досліджено вплив основних технологічних параметрів на показники якості органосольвентних ВНФ із стебел міскантуса.

Структура і морфологія порошків оксиду цирконію (IV), одержаних термічним методом із різних прекурсорів

Термічним методом синтезовано порошки ZrO2 з різних прекурсорів: гідроксиду цирконілу (ZrO(OH)2) та оксалату цирконілу (ZrOC2O4). В синтезованих зразках методом рентгенофазового аналізу визначено фазовий вміст; зразок, що синтезований з ZrO(OH)2, складається в основному з моноклінної модифікації, а зразок, що синтезований з ZrOC2O4, — з тетрагональної модифікації. Здійснено розрахунок параметрів кристалічних ґраток одержаних порошків ZrO2 методом рентгеноструктурного аналізу.

Електрохімічний сенсор кисню для біологічних рідин на основі нанодисперсного оксиду Zn

Запропоновано як чутливий елемент сенсора розчиненого кисню використати нанокристалічні ZnО-електроди, отримані золь-гель методом і електрохімічним методом. Показано, що електроди мають стабільні характеристики при електровідновленні кисню в біологічних розчинах. Середній розмір отриманих частинок d становив ∼10 нм. Було визначено кількість електронів на стадії розряду і загальну кількість електронів, що беруть участь у реакції відновлення кисню. Досліджено вплив середовища на характеристики отриманих електродів, а також вибрано матеріал для протиелектрода сенсора кисню.

Фізичні моделі ультразвукової дії в рідинних композиціях епоксидних полімерів. Частина 2. Фізична модель процесу різночастотної ультразвукової дії

На основі аналізу міцнісних та експлуатаційних характеристик гранично затверділих ненаповнених епоксидних полімерів, одержаних у процесі різночастотної ультразвукової дії за варіації тиску на рідинні епоксидні композиції та подальшого їх твердіння, здійснено обґрунтування відповідної фізичної моделі. Запропоновано ефективні параметри процесу комбінованої ультразвукової дії (частоту, амплітуду, інтенсивність, тиск) на прикладі формування епоксидних полімерів з ефектом пам’яті форми.

Кінетика розчинення дорогоцінних металів у плазмохімічно активованих розчинах

Розглянуто можливість та оцінено ефективність застосування розчинів, оброблених за допомогою контактної нерівноважної низькотемпературної плазми для інтенсифікації розчинення дорогоцінних металів у ціаністих системах вилуговування. В результаті проведених досліджень встановлено, що плазмохімічно активовані розчини завдяки дії пероксидних сполук, радикалів і частинок, які утворюються у воді під час обробки, проявляють вищі окиснювальні властивості порівняно із синтетичним пероксидом водню, що зазвичай застосовується в гідрометалургійній промисловості як окиснювальний компонент.

Триядерні комплекси Co (III) з триетаноламіном

Поліядерні комплекси 3d-металів з аміноспиртами або їх депротонованими формами можуть проявляти каталітичну активність, що зумовлено наявністю двох близько розміщених атомів різних металів, з’єднаних містковими атомами оксигену аміноспирту. Гетерометальні комплекси Со(ІІІ) є основою для отримання нових високоефективних каталізаторів процесів, пов’язаних з переносом електрона, шляхом створення наноструктурного електрокаталітичного центру на поверхні матриці при адсорбції гетерометальних комплексів з подальшим піролізом за певних температур.

Структуроутворення в керамічних матрицях для іммобілізації цезію

Вивчено процеси структуроутворення при термічній обробці шламів очистки радіоактивно забруднених цезієм вод із використанням сорбентів на основі глинистих мінералів і цеолітів. Визначено структурно-механічні властивості зразків та оптимальні умови їх термообробки з метою отримання на їх основі кристалічних структур із найбільш ефективними фізико-механічними властивостями. Досліджено механічну та хімічну стійкість керамічних матриць, що утворюються.