Проблеми хімії та хімічної технології

Сольволізна делігніфікація стебел кенафу і сорго цукрового

Вивчено хімічний склад стебел кенафу і сорго цукрового. Встановлено, що стебла кенафу і сорго цукрового містять більше целюлози, пентозанів, мінеральних речовин і менше лігніну порівняно з деревиною. Досліджено вплив основних технологічних параметрів на показники якості органосольвентних волокнистих напівфабрикатів, одержаних із стебел кенафу і сорго цукрового. Експериментально доведено можливість вибілювання органосольвентної целюлози із стебел кенафу пероксидом водню без використання сполук хлору до білості 80 %.

Визначення стабільності нанесеного платинового каталізатора селективного відновлення оксидів нітрогену

Наведено результати досліджень зміни активності нанесеного платинового каталізатора селективного каталітичного відновлення NOx від тривалості експлуатації. Запропоновано метод визначення стабільності каталізатора відповідно до кореляції розмірів кристалітів деяких фаз та активності. Подано результати досліджень швидкості дезактивації різних каталізаторів за часом. Згідно з даними флуоресцентного аналізу й електронної мікроскопії надано порівняльну оцінку фізико-хімічним характеристикам нового каталізатора та зразкам з різною тривалістю пробігу.

Ступеневий гальваностатичний режим електроекстракції міді із сульфатних розчинів вилуговування природної руди

Розглянуто процес отримання міді з руди, основними мідьвмісними компонентами якої є карбонати. Мідь вилуговували з руди розведеною сульфатною кислотою, і отримані розчини використовували для електроекстракції міді. Обґрунтовано доцільність використання ступеневого зниження густини струму електроекстракції для осадження міді у вигляді щільної пластини або фольги із 100 %-м виходом за струмом. Проведено теоретичні розрахунки режиму електролізу.

Фізичні моделі ультразвукової дії в рідинних композиціях епоксидних полімерів. Частина 1. Фізична модель процесу низькочастотної ультразвукової кавітації

Проаналізовано зародження й розвиток процесу низькочастотної ультразвукової кавітації в рідкому епоксидному олігомері марки ЕД-20 залежно від часу його озвучування.

Синтез і характеристика нанодисперсних порошків оксиду стануму (IV) з оксалату стануму (ІІ)

Отримано порошки оксиду стануму (IV) з оксалату стануму (ІІ) термічним методом без та з попередньою хімічною обробкою. Рентгенофазовим, рентгеноструктурним і мікроскопічними методами аналізу досліджено їх мікроструктуру. Встановлено, що отримані обома методами зразки мають тетрагональну структуру типу рутилу. Визначено, що зразок отриманий з попередньою хімічною обробкою та подальшою термообробкою, має більш пористу структуру, ніж зразок, що отриманий тільки термічним способом. Методами ренгеноструктурного аналізу розраховані параметри решітки та розмір кристалітів синтезованих зразків SnO2.

Обґрунтування методики визначення вмісту холоцелюлози в недеревній рослинній сировин

Запропоновано методику визначення вмісту холоцелюлози в недеревній рослинній сировині, яка враховує особливості їх анатомічної будови і хімічного складу. Показано, що сталий рівень концентрації пероцтової кислоти і пероксиду водню встановлюється після семи діб насичення розчину. Встановлено залежність вмісту холоцелюлози від тривалості обробки різних представників однорічних рослин. Рекомендовано проводити обробку недеревної рослинної сировини розчином пероцтової кислоти впродовж 30 хв.

Інтенсифікуюча дія барботованих газів у процесах ультразвукового знезараження води

Досліджено вплив газів різної природи на процес руйнування мікроорганізмів за умов ультразвукової обробки води. За умов одночасної дії газу й ультразвуку досягнуто ефективного відмирання бактерій роду Bacillus за меншої тривалості процесу порівняно із застосуванням кожного агента окремо. Ефективність знезараження води при барботуванні газу в ультразвуковому полі на 1,0—1,6 % перевищує дію самого ультразвуку і в середньому на 50 % — дію самих газів, що залежить від природи барботованого газу.

Електрохімічний газовий сенсор для визначення вмісту сірководню в повітрі й технологічних середовищах

Визначено область потенціалів електрохімічної стабільності і корозійної стійкості титану та каталітично активних електродів на його основі в 5 моль/кг розчині HClO4. Встановлено, що безструмові потенціали цих електродів за наявності сірководню відповідають компромісним потенціалам спряжених реакцій відновлення адсорбованого оксигену й окиснення сірководню.

Біофункціоналізація нанокомпозитів на основі магнетиту, модифікованого мезо-2,3-димеркаптосукциновою кислотою

Статтю присвячено синтезу магніточутливих нанокомпозитів на основі магнетиту, модифікованого мезо-2,3 димеркаптосукциновою кислотою з іммобілізованими біологічно активними компонентами (нормальним імуноглобуліном людини (Ig), 2-меркаптонікотиновою кислотою (2-МНК) та дослідженню фізико-хімічних характеристик наноколоїдних магнітних суспензій на їх основі. Розроблено методику хімічного модифікування поверхні однодоменного магнетиту тіольними групами.

Турбідиметричний метод оцінки розмірів наночастинок у “білих золях” ZrO2

Визначено можливість використання методу турбідиметрії для експрес-оцінки розмірів частинок у “білих золях” оксиду цирконію (IV), що одержуються гідротермальним способом. У синтезованому оксиді цирконію (IV) визначено фазовий вміст, що складається в основному з тетрагональної модифікації. Знайдено розміри частинок одержаного оксиду цирконію (IV) турбідиметричним методом та за допомогою приладу ZetaSizer, які дорівнюють 62 і 65 нм відповідно.