Проблеми хімії та хімічної технології

Вилучення сполук U(VI) з вод із використанням органоглин

Досліджено особливості процесу сорбції аніонних і катіонних форм урану (VI), а також його карбонатних комплексів. Методом модифікування природного глинистого мінералу монтморилоніту катіонною ПАР (ГДТМА) отримано сорбенти для вилучення урану з вод. Встановлено сорбційні властивості вихідного та модифікованих зразків з використанням рентгенофазового, ІЧ-спектроскопічного, турбідиметричного та адсорбційного методів аналізу та доведено ефективність їх застосування для вилучення урану з вод.

Обґрунтування методології оцінювання ефективності процесів делігніфікації рослинної сировини

Розроблено методологію визначення найбільш ефективних процесів делігніфікації рослинної сировини для одержання волокнистих напівфабрикатів (ВНФ), придатних для використання у різних галузях промисловості. Узагальнено експериментальні дані та розраховано характеристики одержання ВНФ з пшеничної соломи різними способами делігніфікації: натронним, нейтрально-сульфітним, бісульфітним, оцтовим, естерним, аміачно-сульфітно-спиртовим, двоступеневим лужно-спиртовим, пероцтовим, лужно-сульфітно-спиртовим.

Фізико-хімічні властивості композитних систем з непровідними оксидними наповнювачами

Проведено аналіз літературних даних з дослідження ефекту дисперсного наповнення сольових систем оксидними матеріалами, серед яких особливе місце посідає нанорозмірний ТіО2 як дрібнодисперсний наповнювач. Показано, що “електрохімічне вікно” 5,9 В чистої та наповненої іонної рідини PYR14TFSI (при підвищенні електропровідності на 30 %) залишається постійним: таке широке “електрохімічне вікно” дає змогу використовувати PYR14TFSI, наповнену нанорозмірним ТіО2, з дуже сильними відновниками і окисниками як анод і катод, що забезпечує високу напругу елемента.

Квантово-хімічне моделювання функціоналізованої поверхні кремнезему

На основі квантово-хімічного моделювання (DFT (B3LYP/6- 31G(d, p)) поверхні полісилоксанових ксерогелів, що містять фосфіноксидні та тіосечовинні комплексотвірні групи [≡Si(CH2)2P(O)(OC2H5)2, ≡Si(CH2)2P(O)(OH)2 і ≡Si(CH2)3 NHC(S)NHC2H5], показано можливість утворення водневого зв’язку між силанольною і донорними групами як за наявності, так і за відсутності молекули води на прикладі структурної одиниці Т2.

Залежність інтегральної ємності конденсаторів подвійного електричного шару від потенціалу

Досліджено залежність інтегральної ємності суперконденсатора від потенціалу. Встановлено, що функціональна залежність ємності від потенціалу має лінійний характер. Показано, що нехтування впливом потенціалу на ємність суперконденсатора призводить до істотних похибок при розрахунках енергоємності.

Електрохімічний сенсор діоксиду вуглецю з діоксидномангановим робочим електродом

На основі електрохімічної комірки з діоксидномангановими газодифузійними електродами на титановій основі розроблено сенсор діоксиду вуглецю гальванічного типу. Встановлено вплив на метрологічні характеристики сенсора (нормування струмового сигналу та час перехідних процесів τ0,9) таких факторів, як закладка діоксиду мангану на робочому електроді, величина рН розчину в сенсорі, величина дифузійного опору (розмір газового дифузійного вікна), внутрішній опір електрохімічної комірки та опір навантажувального резистора.

Екологічно безпечні технічні мийні засоби

Показано можливість введення до складу технічних мийних засобів поверхнево-активної речовини BG-10. Проведено дослідження в системах Fe (III)—BG-10, Fe (III)—BG- 10—МЕА, Fe (III)—BG-10—МЕА—Leik, де Fe (III) є інгредієнтом забруднень, який може викликати повторні відкладення на поверхні. Визначено корозійну активність і піно- утворювальну здатність BG-10.

Дослідження процесу осадження карбонату кальцію з одночасним гідролізом карбаміду у водних розчинах хлориду кальцію

Визначено, що при контрольованому повільному осадженні з розчинів кальцію хлориду за допомогою карбаміду утворюється кальцит з частинками гексагональної форми. З’ясовано кінетичні характеристики реакції: константи швидкості при різних температурах, порядок реакції та енергію активації.

Вплив температурної зміни властивостей розчинника на термодинамічні характеристики хімічних рівноваг у розчинах

Обґрунтовано принцип поділу термодинамічних характеристик хімічної рівноваги в розчинах, які знаходяться з політерм констант рівноваги, на складові частини, одна з яких характеризує сам процес, а друга — зумовлена температурною зміною властивостей розчинника. Такий підхід дає змогу стверджувати, що появу екстремумів на політермах константи рівноваги спричиняє не зміна природи рівноважного процесу в розчині, а лише зміна діелектричної проникності розчинника з температурою.

Жаростійкість дифузійних хромосиліцидних покриттів, нанесених на вуглецеві сталі

Вивчено жаростійкість та механізм високотемпературного окиснення хромосиліцидних дифузійних покриттів, нанесених на поверхню вуглецевих сталей газовим методом. Виявлено фактори впливу на процес високотемпературного окиснення сталей з отриманими покриттями. Встановлено взаємозв’язок між складом, структурою дифузійних шарів і швидкістю їх високотемпературного окиснення. Показано, що отримані покриття мають високу жаростійкість в інтервалі температур 623—1273 К.