Проблеми хімії та хімічної технології

Дослідження структури середнього та основного діалкілдитіофосфатів цинку

Проведено синтез і дослідження структури середнього й основного діізобутилдитіофосфатів цинку (ЦДДФ). Склад синтезованих діізобутилдитіофосфорної кислоти, середнього й основного ЦДДФ підтверджено елементним аналізом. Синтезовані середній і основний ЦДДФ відрізняються за основними фізико-хімічними властивостями. При порівнянні їхніх ІЧ-спектрів встановлено відсутність смуги поглинання, яка відповідає наявності гідроксильної групи у сполуках. При рентгеноструктурних дослідженнях монокристалів синтезованих середнього й основного ЦДДФ встановлено їх точні формули та структури.

Обґрунтування виробництва паперу і картону із недеревної рослинної сировини

Проаналізовано споживання і виробництво паперу і картону за роки незалежності України, узагальнено експериментальні дані щодо одержання лабораторних зразків картонно-паперової продукції з використанням в її композиції волокнистих напівфабрикатів (ВНФ) із недеревної рослинної сировини. Показано, що для збільшення споживання паперу і картону на душу населення потрібно розширювати потужності підприємств з одержання ВНФ із різних джерел рослинної сировини, зокрема недеревної рослинної сировини.

Математична модель первапораційного розділення бінарних розчинів

Розроблено математичну модель процесу первапорації органічного компонента через непористу полімерну мембрану в каналі круглого перерізу. Наведено систему рівнянь, які описують процес первапораційного розділення бінарних розчинів.

Вплив магнітостатичних полів феромагнітної підкладки на електроосадження нікелевих дендритів

Вивчено вплив магнітного стану феромагнітної підкладки на морфологію осаду нікелю, отриманого методом електролізу. На основі проведеного статистичного аналізу показано, що за відсутності зовнішнього магнітного поля при електроосадженні нікелю залишкова намагніченість підкладки-дроту істотно впливає на розмірні характеристики сформованих дендритних структур. Досліджені магнітні властивості підкладки-дроту були візуалізовані за допомогою порошкових фігур Біттера.

Взаємодія кальцій фосфату з оксалатною кислотою

Проведено експериментальні дослідження зі встановлення ефективності використання оксалатної кислоти для розкладання фосфатної складової частини фосфоритів на прикладі тризаміщеного фосфату кальцію. У процесі розкладання фосфату кальцію визначено вплив таких параметрів, як тривалість, температура процесу та стехіометричне співвідношення вихідних реагентів. Встановлено, що розчинення фосфату кальцію оксалатною кислотою закінчується вже за 30—45 хв, а температура, за якої спостерігається максимальне розкладання фосфату кальцію, становить 80 °С.

Рентгенографічні дослідження іонообмінного модифікування монтморилоніту сполуками Cr (ІІІ)

Досліджено структурні зміни черкаського монтморилоніту в результаті його модифікування сполуками Cr (III). Методом рентгенівської дифрактометрії встановлено розширення кристалічної решітки мінералу вздовж с-осі та утворення міжшарових аквата гідроксохромових комплексів октаедричної будови, що дає можливість отримати мінеральний гідроксохромовий наповнювач турбостратної структури з підвищеними питомою поверхнею та адсорбційною здатністю.

Стійкість монотіоціанатного комплексу галію (ІІІ) у водному і водно-ацетонових розчинах

Методом конкурентної спектрофотометрії з використанням іонів міді (ІІ) і заліза (ІІІ) як індикаторних іонів за Бенеші—Гільдебрандтом визначено стійкість монотіоціанатного комплексу галію (ІІІ) у водному і водно-ацетонових розчинах. Установлено взаємозв’язок між стійкістю комплексу та деякими характеристиками розчинника (діелектричною проникністю, концентрацією компонентів змішаного розчинника тощо

Вплив сполук цезію на властивості каталізатора низькотемпературної конверсії оксиду вуглецю. Промотування нітратом цезію

Досліджено вплив промотуючих добавок Cs на каталітичну активність, селективність, стабільність, а також кристалічну структуру і морфологію Cu-Zn-Al-каталізатора низькотемпературної конверсії CO. Випробувано два варіанти внесення промотору: у прожарену і карбонатну каталізаторні маси. Встановлено, що внесення Cs в кількостях 1 і 3 % дає можливість зменшити вихід побічного метанолу в три і шість разів, відповідно. Добавки нітрату цезію знижують активність каталізатора в цільовому процесі конверсії СО пропорційно кількості промотору.

Розрахунок теплоємності алмазу за його спектроскопічними і пружно-динамічними характеристиками

Розраховано теплоємність алмазу на основі даних непружного нейтронного розсіювання та надійних пружно-динамічних характеристик кристала на всьому інтервалі температур існування алмазної фази. Проведено аналіз фононного спектру алмазу і причин аномально низьких значень його теплоємності при низьких (до 100 К) температурах. Встановлено, що внесок у теплоємність алмазу за рахунок термічного розширення при температурах до 300 К становить величину, яка не перевищує похибку вимірювання в сучасних адіабатичних методах.

Синтез нанокристалічного метатанталату калію в середовищі розплавлених нітратів

Методом окиснення порошку металічного танталу розплавленим нітратом калію синтезовано нанодисперсні порошки метатанталату калію, які досліджені методом рентгенофазового аналізу, кондуктометрії та електронної мікроскопії. Показано, що для повного уникнення небажаних домішок політанталатів гідроксид калію має бути взятий із надлишком (КОН/Та = 1,2) щодо стехіометрії реакції синтезу. Дані з кондуктометрії і дослідження діелектричної проникності дозволяють припустити наявність напівпровідникової електропровідності, що не характерно для звичайних крупнокристалічних порошків.