Проблеми хімії та хімічної технології

Масопередача в системі газ–рідина при сульфатуванні органічної сировини

Показано, що основним напрямом у технології сульфатування є використання плівкових реакторів. Наведено результати експериментальних досліджень із визначенням залежностей коефіцієнта масопередачі від температури, щільності зрошування і швидкості газоповітряного потоку. Узагальнено результати досліджень фізикохімічних характеристик продуктів сульфатування.

Оптимізація поляризаційної складової електродів для суперконденсаторів

З метою оптимізації мікропористої структури активованого вугільного матеріалу, з якого виготовляються електроди, із структурою транспортних каналів в електродах досліджувалася залежність внутрішнього опору суперконденсатора від товщини поляризаційної складової його електродів. Електрохімічні процеси, що відбуваються в пористих електродах, описувались з використанням ярусної моделі.

Сорбційно-відновлювальне очищення підземних вод від сполук урану

Вивчено процеси сорбційно-відновлювального очищення забруднених сполуками урану вод різними активними агентами. Об’єктом дослідження було взято підземні води, відібрані із свердловин біля хвостосховища відходів переробки уранових руд Східного гірничо-збагачувального комбінату, розташованого поблизу м. Жовті Води. Як активні агенти використовувалися активний мул Бортницької станції аерації і порошок заліза Fe0.

Вплив поляризації допоміжного електрода на час перехідних процесів в амперометричних газових сенсорах

Доведено, що вигляд перехідної характеристики амперометричного сенсора може однозначно вказати на надмірну поляризованість допоміжного електрода як першопричину нестабільного сигналу або тривалого перехідного часу. Це дає змогу без проведення додаткових складних досліджень достовірно виявити критичне зниження площі контакту витратного матеріалу допоміжного електрода (потенціалвизначальної речовини) із струмопровідним його скелетом, що викликає різке зростання поляризованості.

Вивчення впливу карбонанотрубок на процеси іонної асоціації в рідкому полімерному електроліті поліетиленгліколь—LiClO4

З використанням теорії Фуосса—Крауса та за даними досліджень провідності було вивчено іонну асоціацію в полімерних електролітах на основі поліетиленгліколю, перхлорату літію та карбонанотрубок. Встановлено, що введення наповнювача зменшує агрегацію в поліелектроліті, що приводить до збільшення кількості вільних іонів та зростання провідності.

Одержання целюлози із соломи ріпаку окисно-органосольвентним способом делігніфікації

Досліджено процес варіння целюлози із соломи ріпаку окисно-органосольвентною делігніфікацією. Вивчено вплив основних технологічних параметрів процесу (тривалості, температури, гідромодуля варіння, концентрації пероцтової кислоти і пероксиду водню, виду каталізатора) на вихід та властивості волокнистих напівфабрикатів. Встановлено, що використання каталізаторів у процесі варіння соломи ріпаку розчинами пероцтової кислоти дає змогу зменшити вміст лігніну у волокнистому напівфабрикаті. Каталізатор молібдат натрію більш селективно діє на лігнін і не призводить до гідролізу полісахаридів.

Застосування магнієвого захисту від корозії в опалювальних системах з контактними водонагрівачами міста Олександрії

Розглянуто корозійні проблеми систем опалення, в яких застосовуються контактні водонагрівачі. Відзначено, що в разі відсутності захисту від корозії можлива повна руйнація системи вже після одного року експлуатації. Це пояснюється збільшенням корозійності середовища через насичення води вуглекислим газом. Проведено промислові дослідження ефективності магнієвого методу захисту для боротьби з корозією в таких системах на прикладі котелень міста Олександрії.

Технічні мийні засоби для очищення елементів геліосистем

Показано можливість введення в склад технічних мийних засобів поверхнево-активної речовини CF-10. Проведено дослідження взаємодії в системі CF-10 з Fe (ІІІ) як інгредієнтом забруднень, що може викликати повторне відкладення на поверхні. Визначено корозійну активність та піноутворювальну здатність CF-10.

Застосування первапорації у виробництві сумішевого палива

Запропоновано технологічні схеми, конструкції мембранних апаратів і рекомендації щодо промислового впровадження первапорації у виробництво сумішевого палива, зокрема для одержання легких нафтових фракцій та зневодненого етанолу.

Дослідження методів попередньої підготовки води з високою жорсткістю для мембранного кондиціонування

Досліджено методи попередньої підготовки води з високою жорсткістю та мінералізацією для її подальшого кондиціонування мембранним методом. Показано, що застосування на стадії попередньої підготовки методу іонообмінного пом'якшення води є доцільним при вмісті у воді іонів жорсткості менше 20 мг-екв/дм 3. Для попередньої підготовки води з високим вмістом некарбонатної жорсткості раціональним є застосування антискалантів.