Проблеми хімії та хімічної технології

Електроосадження нікелю і композиційних нікель-алмазних покриттів реверсним струмом

Досліджено нанесення на сталь нікель-алмазних композиційних покриттів для виготовлення абразивного та ріжучого інструменту. На основі літературних даних та попередніх досліджень вибрано метод електроосадження покриттів реверсним струмом. Виведено рівняння для розрахунків густин струму в катодних та анодних імпульсах. Досліджено вплив цих параметрів на амплітудні потенціали і поляризаційні характеристики процесу, фізико-механічні властивості нікелевої зв’язки та нікель-алмазних покриттів.

Ефективний реагент для очищення стічних вод

Наведено порівняльний аналіз ефективності очищення забруднених вод коагулянтами на основі сульфату алюмінію — промислового зразка (Al2(SO4)3⋅18H2O) і нового коагулянта,синтезованого за технологією, розробленою авторами. Ефективність дії коагулянтів перевірено на імітатах і реальних зразках стічних вод у процесах очистки від каламутності, барвників і деяких іонів важких металів. Встановлено інтервали рН ефективної роботи синтезованого зразка

Флотоекстракція іонів заліза з низькоконцентрованих розчинів

Досліджено закономірності флотоекстракційного вилучення іонів заліза (III) з низькоконцентрованого водного розчину ( CFe3+= 10 мг/дм3), визначено оптимальні умови проведення процесу флотоекстракції (pH, молярне співвідношення Fe3+:ПАР, тривалість процесу, температура, швидкість подачі газу), запропоновано механізм флотоекстракції на основі теорії іонних асоціатів.

Застосування модифікованого каоліну для регулювання властивостей водних дисперсних систем

Показано можливість застосування каоліну, поверхня якого модифікована методом гідрофобізації, для регулювання реологічних і фільтраційних властивостей глинистих суспензій.

Вплив адсорбції визначуваного компонента на час перехідних процесів в амперометричних газових сенсорах

Розглянуто хімічні сенсори, які є важливим елементом сучасних ресурсозберігаючих технологій і комплексних заходів з охорони навколишнього середовища. Серед них найпоширеніші – амперометричні сенсори, які, крім дешевизни, відрізняються зручним для реєстрації струмовим сигналом та стійкістю до перевантажень і отруєнь. Один із напрямів їх вдосконалення – скорочення тривалості встановлення достовірного струмового сигналу, яка визначається часом перехідних процесів в електрохімічній системі сенсора.

Оксидні конверсійні покриття і їх захисні властивості при корозії маловуглецевої сталі

Обґрунтовано можливість використання процесів хімічної пасивації маловуглецевої сталі під дією оксоаніонів елементів V–VII груп періодичної системи для формування модифікованих оксидних плівок, які можна класифікувати як КП, стійкі в умовах атмосферної корозії. Запропоновано ряд розчинів для нанесення КП і проведено оцінювання їх стійкості та захисної дії. Методом електрокапілярних кривих встановлено адсорбційну здатність броматів та молібдатів. Методом атомно-силової мікроскопії досліджено поверхню зразків з нанесеними КП.

Вплив оксоаніонів на анодну і хімічну пасивацію сталі в слабомінералізованій воді

Досліджено вплив оксоаніонів (CrO42-, WO42-, MoO42-, VO3-, MnO4-, BrO3-, IO3-) на анодну поведінку маловуглецевої сталі в слабомінералізованій воді. Показано, що найбільш ефективними пасиваторами є бромати і йодати, а молібдати зумовлюють високу стабільність анодних пасивних плівок.

Гідратаційна активність сумісно розмелених вапняно-вапнякових сумішей

Встановлено основні фактори, які впливають на сумісну розмелюваність вологого вапняку і вапна, досліджено гідратаційну активність і склад вапняно-вапнякових сумішей.

Зв'язок між параметрами рівняння кінетичного компенсаційного ефекту в термодинаміці активації в'язкої течії рідин та структурою розчинів

Проаналізовано зв'язок між коефіцієнтами A і B рівняння , яке описує компенсаційний ефект у термодинаміці активації в'язкої течії рідин Ейрінга, та деякими структурозалежними властивостями розчинів, що містять іони, а саме граничною молярною електропровідністю, граничним коефіцієнтом дифузії, коефіцієнтом B рівняння в'язкості розчинів електролітів Джонса – Дола.

Вплив термодинамічної сумісності розчинника та плівкоутворюючого полімера на захисні властивості лакофарбового покриття

Встановлено густину енергії когезії плівкоутворюючого полімеру, визначено її складові за допомогою віскозиметричного методу та методу осадження. Знайдено межі розчинності полімеру, побудовано діаграму розчинності. Одержано лакові плівки з використанням розчинників різного ступеня термодинамічної сумісності з полімером. Виконано аналіз бар'єрних властивостей цих матеріалів за допомогою ємнісно-омічного методу. На основі цих даних зроблено висновок про критерій вибору розчинника для оптимізації бар'єрних властивостей лакових матеріалів.