Економіка та організація виробництва

Економічна стабільність суб'єктів господарювання як передумова забезпечення економічної безпеки території

Розглядаються ресурсні і організаційні можливості використання нетрадиційної енергетичної сировини з метою забезпечення прийнятного рівня економічної стабільності суб'єктів господарювання та економічної безпеки держави і її територій. Наведено відомості про наявний потенціал технології газифікації такої сировини (біомаси, низькоякісного палива тощо) з точки зору можливостей послаблення дефіцитності паливно-енергетичного балансу держави і її територій та еколого-економічної оптимізації навколишнього середовища.

Портфельна конкуренційна модель ринку акцій з біваріативною функцією корисності

Запропоновано нову конкуренційну модель ринку акцій у середовищі банківського портфеля з біваріативною функцією корисності в умовах цейтнот-біржової поведінки клієнтів-покупців. Розвинуто метод асоційованих марковських процесів для знаходження оптимальної стратегії вибору найбільш цінного пакета акцій. Отримано алгебричне рівняння, що визначає оптимальну стратегію вибору найціннішого для покупця пакета акцій на підставі порівняння їх корисності з використанням двох критеріїв при наявності конкуренції з боку інших клієнтів.

Інноваційне забезпечення конкурентоспроможності науково-технологічного співробітництва України

Розглянуто передумови переходу до інноваційної моделі економіки України, досліджено організаційно-інституційні засади формування національної інноваційної системи, проаналізовано діючі механізми регулювання інноваційної діяльності в країнах світу, запропоновано основні напрями вдосконалення механізму стимулювання інноваційної діяльності в Україні.

Проблеми інституційно-інноваційного регулювання в контексті завдань національного розвитку на сучасному етапі глобалізації

Розглянуто проблеми розбудови національної інноваційної системи шляхом інтеграції в глобальну інноваційну систему, досліджено економічні категорії “інноватизація” як активна науково-технологічна домінанта сучасного розвитку та конкурентної діяльності та “інноваційність” як феномен соціально-економічного життя.

Оцінка експортного потенціалу електроенергетики України в контексті концепції сталого розвитку

Розглядаються проблеми оцінки експортного потенціалу електроенергетики. Запропоновано оцінні показники, коефіцієнти покриття і реалізації, критерії оптимальності. Здійснено систематизацію факторів та загальну характеристику їх впливу на експортний потенціал. Визначено економічну модель експортного потенціалу та проаналізовано її чутливість до змін елементів.

Розвиток фондового ринку України як складової національної інвестиційної політики

Розглянуто альтернативні джерела фінансування відтворювальних процесів у реальному секторі національної економіки, виявлено економічні та історичні передумови знецінення ресурсної бази національної економіки, досліджено сучасний стан державної амортизційної політики як економічного ресурсу розвитку фондового ринку України, розглянуто проблеми та перспективи розвитку ринку цінних паперів як складової національної інвестиційної політики.

Оптимізація рекламної діяльності страхової компанії з позиції гарантованого виграшу

Досліджено модель діяльності страхової компанії, яка враховує витрати на рекламу страхових послуг. Наведений алгоритм дає можливість розрахувати на конкретному наборі початкових даних страхової фірми гарантований виграш у кінці рекламної кампанії.

Дослідження моделі ринкової економіки, яка самостійно розвивається, за умови дифузії керуючих параметрів і стабілізація поведінки системи

Розглядається поведінка динамічної моделі, якій притаманна хаотична поведінка, із застосуванням підходу Вайдліха до взаємодії керуючих параметрів. Вводиться функція керування системою з метою стабілізації економіки країни.

Методологія оцінювання впливу міжгалузевого ефекту утилізації відходів на економічну безпеку території

Удосконалено теоретико-методичні підходи оцінювання впливу міжгалузевого ефекту утилізації відходів на економічні показники виробництва та рівень економічної безпеки території. Обґрунтовано застосування моделі міжгалузевого еколого-економічного балансу Леонтьєва—Форда, яка дає змогу отримати кількісні оцінки впливу впровадження технологій утилізації різних видів відходів.

Інвестиційна активність регіонів України

Досліджено критерії оцінки інвестиційної активності регіону. Запропоновано методику оцінки інвестиційної активності регіонів країни. Проаналізовано динаміку рейтингів регіонів України за 2000—2009 рр. на основі даної методики. Виділено причини погіршення інвестиційної привабливості основних промислово-виробничих регіонів. Надано пропозиції щодо активізації інноваційно-інвестиційної діяльності регіонів України на найближчу перспективу.