517.9

Назваіконка для сортування
Існування і єдиність розв’язку квазілінійних рівнянь з матрицею Гільберга–Серріна в <em>R<sup>l</sup></em>
Існування періодичних розв’язків систем нелінійних різницевих рівнянь
Асимптотичні властивості неперервних розв'язків систем диференціально-функціональних рівнянь з лінійними перетвореннями аргументу
Асимптотичні властивості неперервних розв’язків лінійних функціонально-різницевих рівнянь
Асимптотичні властивості розв’язків систем лінійних диференціально-функціональних рівнянь із лінійно перетвореним аргументом
Властивості розв'язків класу параметризованих операторних включень
Гладкість інваріантних строго монотонних лінійних розширень
Глобальний атрактор неавтономного еволюційного включення типу реакції-дифузії
Дослідження структури множини неперервно диференційовних на R<sup>+</sup> розв’язків систем лінійних диференціально-функціональних рівнянь із лінійно перетвореним аргументом
Дослідження структури множини неперервно диференційовних на [strong]R[sup]+[/sup][/strong] розв’язків систем лінійних диференціально-функціональних рівнянь із лінійно перетвореним аргументом
Достатні умови стійкості відносно збурень області одного класу задач оптимального керування
Монотонні матричні диференціальні рівняння Ляпунова та Рікатті
Наближений розв’язок однієї нескінченновимірної задачі оптимальної стабілізації з неавтономними збуреннями в коефіцієнтах
Немонотонний метод штрафу для класу мультиваріаційних нерівностей з відображеннями псевдомонотонного типу
Неперервні розв’язки одного класу різницево-функціональних рівнянь
Обернена спектральна задача для блочних матриць типу Якобі в комплексній проблемі моментів у експоненціальній формі
Обернена спектральна задача для блочних матриць типу Якобі, відповідних дійсній двовимірній проблемі моментів
Періодичні розв'язки для класу диференціально-операторних включень з відображеннями типу S k
Періодичні розв’язки нелінійних різницевих рівнянь і їх властивості
Потраєкторна поведінка класу керованих п'єзоелектричних полів з немонотонним потенціалом
Про розв'язність нелiнiйних еволюцiйних рiвнянь ІІ порядку з некоерцитивними [i]W[sub][lambda][sub]0[/sub][/sub][/i]-псевдомонотонними відображеннями
Пряма задача для блочних матриць типу Якобі, відповідних двовимірній дійсній проблемі моментів
Розв’язок лінійної крайової задачі без початкових умов для гіперболічного рівняння другого порядку
Симетрійний аналіз і точні розв’язки лінійного рівняння Колмогорова
Спектральні властивості сингулярно збурених qs-нормальних операторів
Строго сингулярні збурення рангу один несиметричним потенціалом
Структура множини неперервних розв’язків систем лінійних функціонально-різницевих рівнянь
Формалізація постановки задачі керування ризиками в системах різної природи