517.9

Назваіконка для сортування
Формалізація постановки задачі керування ризиками в системах різної природи
Структура множини неперервних розв’язків систем лінійних функціонально-різницевих рівнянь
Строго сингулярні збурення рангу один несиметричним потенціалом
Спектральні властивості сингулярно збурених qs-нормальних операторів
Симетрійний аналіз і точні розв’язки лінійного рівняння Колмогорова
Розв’язок лінійної крайової задачі без початкових умов для гіперболічного рівняння другого порядку
Пряма задача для блочних матриць типу Якобі, відповідних двовимірній дійсній проблемі моментів
Про розв'язність нелiнiйних еволюцiйних рiвнянь ІІ порядку з некоерцитивними [i]W[sub][lambda][sub]0[/sub][/sub][/i]-псевдомонотонними відображеннями
Потраєкторна поведінка класу керованих п'єзоелектричних полів з немонотонним потенціалом
Періодичні розв’язки нелінійних різницевих рівнянь і їх властивості
Періодичні розв'язки для класу диференціально-операторних включень з відображеннями типу S k
Обернена спектральна задача для блочних матриць типу Якобі, відповідних дійсній двовимірній проблемі моментів
Обернена спектральна задача для блочних матриць типу Якобі в комплексній проблемі моментів у експоненціальній формі
Неперервні розв’язки одного класу різницево-функціональних рівнянь
Немонотонний метод штрафу для класу мультиваріаційних нерівностей з відображеннями псевдомонотонного типу
Наближений розв’язок однієї нескінченновимірної задачі оптимальної стабілізації з неавтономними збуреннями в коефіцієнтах
Монотонні матричні диференціальні рівняння Ляпунова та Рікатті
Достатні умови стійкості відносно збурень області одного класу задач оптимального керування
Дослідження структури множини неперервно диференційовних на [strong]R[sup]+[/sup][/strong] розв’язків систем лінійних диференціально-функціональних рівнянь із лінійно перетвореним аргументом
Дослідження структури множини неперервно диференційовних на R<sup>+</sup> розв’язків систем лінійних диференціально-функціональних рівнянь із лінійно перетвореним аргументом
Глобальний атрактор неавтономного еволюційного включення типу реакції-дифузії
Гладкість інваріантних строго монотонних лінійних розширень
Властивості розв'язків класу параметризованих операторних включень
Асимптотичні властивості розв’язків систем лінійних диференціально-функціональних рівнянь із лінійно перетвореним аргументом
Асимптотичні властивості неперервних розв’язків лінійних функціонально-різницевих рівнянь
Асимптотичні властивості неперервних розв'язків систем диференціально-функціональних рівнянь з лінійними перетвореннями аргументу
Існування періодичних розв’язків систем нелінійних різницевих рівнянь
Існування і єдиність розв’язку квазілінійних рівнянь з матрицею Гільберга–Серріна в <em>R<sup>l</sup></em>